PRAKTIJKREGELS EN AFSPRAKEN.

vanaf 1 januari 2017 krijgt iedereen samen met het intakeformulier ook een praktijkregels en afsprakenformulier met betrekking tot de werkwijze meegestuurd. Deze kunt u thuis rustig doorlezen want het dient ter bescherming van ons beiden, ondertekent worden. U mag het thuis ook zelf al uitprinten, ondertekenen en meebrengen, maar het kan ook nog in mijn praktijk.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.(EU). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Behalve de AVG, zijn de WGBO(Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging(FAGT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg(RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens;

*  Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dat is een wettelijke plicht van de WGBO.
In je dossier staan aantekeningen over de klacht en de behandeling.

Dat betekend dat ik zorg draag voor je persoonlijke en medische gegevens en ik zorg ervoor dat onbevoegde geen toezicht krijgen in je gegevens. Ik ben de enige therapeut die toegang heeft tot uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingplicht. (beroepsheim).

Alleen wanneer u schriftelijk toestemming geeft kan uw dossier overgedragen worden naar een andere therapeut.
Bijvoorbeeld na het afronden van de therapie of bij een verwijzing naar een andere therapeut.

Alle gegevens in het clienten dossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de wet is vastgelegd op de behandelingsovereenkomst.

Op je zorgnota staat vermeld,
Naam, adres, woonplaats, je geboortedatum, datum en de omschrijving van je natuurgeneeskundige behandeling met het tarief.

* Bewaartermijn 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WBGO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de eerste datum van     vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling

* Beroepsgeheim 

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 *Minderjarigen 

 Volgens de patiënten rechten uit de WBGO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op inzage en informatie in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

(Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik schriftelijk toestemming van beide ouders(of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar, beslissen de ouders en kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.Deze toestemming geldt tot op het moment dat deze wordt ingetrokken-graag schriftelijk!- of tot het moment van beëindiging van behandeling).

Tijdens vakantie’s of langdurige afwezigheid zal er een waarnemingsregeling zijn. Dit zal tezijnertijd met cliënten gecommuniceerd worden.