Algemene voorwaarden

Privacy

Behandelovereenkomst

 

_______________________________________________________________________

Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden staat omschreven op welke basis u een relatie aan gaat met Massagetherapie-letopjelijf. Rechten, plichten en verwachtingen, die gelden als u behandeld wordt. Andere dan deze Algemene Voorwaarden gelden niet.

Definities

De therapeut: Dula Ruigrok, massagetherapeut

Cliënt: De persoon die zich voor behandeling bij Massagetherapie-letopjelijf heeft gemeld.

Behandelplan: Op intake, anamnese en onderzoek gebaseerd behandelingsplan met als doel de gezondheidsklacht van de cliënt weg te nemen of te verminderen.

Behandeltraject: het onderling overeengekomen traject van meerdere behandelafspraken, met richtlijnen voor planning (dagelijks, wekelijks, 2-wekelijks, 4-wekelijks)

Behandeling en dossier

De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal wordt weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

De cliënt neemt kennis van het behandelplan en stemt hiermee in, voordat het behandeltraject wordt gestart.

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de, middels het intake- en anamneseformulier, aan de therapeut verstrekte relevante informatie. Dit betreft zowel praktische informatie, zoals geboortedatum en adres, als informatie aangaande de klacht en gezondheid van de cliënt.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging behandelingen

Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt, tegen het advies van de therapeut in, het traject beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het behandeltraject voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan het overeengekomen behandeltraject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal, desgewenst,  in een dergelijke situatie hulp en advies bieden bij het vinden van een andere therapeut.

Tarieven, betaling en annulering

De therapeut informeert de cliënt over de gehanteerde tarieven, die overeenkomen met de informatie op de website en de prijslijst. Bij een geplande aanpassing van de tarieven, dient de therapeut dit tijdig aan te kondigen. Tijdig is uiterlijk bij het vastleggen van de behandelafspraak.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Betalingswijze: De behandelingen kunnen per bank betaald worden en de betalingstermijn per bank is 14 dagen.

De therapeut dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, zo tijdig mogelijk de cliënt te informeren. Zij dient hiervoor de meest efficiënte beschikbare contactmogelijkheden van de cliënt te benutten.

Aansprakelijkheid en klachtenregeling

De therapeut heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode, zie RBCZ.

Bij klachten dient u zich eerst tot de therapeut te wenden. Als hier geen duidelijkheid uit voort komt en u verder wil met uw klacht, kun u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Quasir.

Voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is de therapeut via de FAGT aangesloten bij Zorggeschil 

______________________________________________________________________

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij Massagetherapie-letopjelijf?

Uw privacy

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Dit is een verplichting vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om u goed en gericht te kunnen behandelen heb ik gegevens nodig over uw gezondheid.  Voor de financiële afhandeling heb ik naam, adres, geboortedatum en verzekeringsgegevens nodig. Ik verwerk zowel gezondheids- als meer administratieve gegevens in een dossier. Dit is voor mij als therapeut een verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik heb expliciet toestemming van u nodig om uw gegevens te kunnen vastleggen in een dossier. Daarvoor heb ik uw (elektronische) handtekening nodig.

De persoonsgegevens worden verwerkt door mij: Dula Ruigrok (geregistreerd therapeut RBCZ en FAGT), massagetherapie-letopjelijf, Kvk 65081587, Hogeweg 239G, 3816 BS Amersfoort

Ik krijg de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app en bij de intake.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Inhoud van communicatie, aangaande gezondheid en afspraken

Doeleinden

Massagetherapie-letopjelijf gebruikt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het inhoud geven aan de behandelingen;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze behandelovereenkomst en u dus te kunnen behandelen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking van uw gegevens aan andere bedrijven

Ik wissel uw persoonsgegevens niet uit met andere bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Masssagetherapie-letopjelijf vanwege een wettelijke verplichting hieraan moet voldoen. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking aan andere therapeuten/zorgverleners

Alleen met uw toestemming kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere therapeuten. Dit is bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of wanneer u als client (tijdelijk) bij een andere therapeut onder behandeling gaat.

Het bewaren van gegevens en dossier

Massagetherapie-letopjelijf zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Daarna worden uw gegevens bewaard en niet meer verwerkt. Bepaalde gegevens moeten lang bewaard worden, omdat de massagetherapeut zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de WGBO.

Beveiliging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Hiervoor heeft de massagetherapeut passende beveiligingsmaatregelen genomen, o.a. door beveiligde online-systemen, websites en wachtwoorden.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Massagetherapie-letopjelijf verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:  Dula Ruigrok, Massagetherapie-letopjelijf,  dularuigrok@gmail.com, 06-15137430. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagetherapie-letopjelijf, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 september 2021.

Massagetherapie-letopjelijf kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

Behandelovereenkomst

Wat kun je van mij verwachten bij de behandeling?

De wetgeving stelt dat een therapeut en een cliënt een behandelovereenkomst aangaan. Het is goed om alles op een rij te zetten, zodat er geen onbedoelde verwachtingen ontstaan.

Het is handig om te weten waar je aan toe bent als je bij Massagetherapie-letopjelijf komt om behandeld te worden. Daarnaast is het voor mij verplicht om een dossier aan te leggen en je hier goed over te informeren. Een onderdeel van dit dossier is ook de behandelovereenkomst.

In deze overeenkomst staat omschreven wat we van elkaar mogen verwachten. Hieronder de tekst van de behandelovereenkomst. Het is belangrijk om die goed door te nemen. Je krijgt de tekst bij de eerste afspraak.

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over massagetherapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels website en intakegesprek.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstellingen zoals gesteld op de website voor de intake en behandelingen. De cliënt krijgt een factuur die per bankoverschrijving dient te worden betaald.
 • Afspraken die geannuleerd worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving (zie hiervoor de informatie over privacy op de website).
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden.
 • De cliënt kan onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan het behandeltraject beëindigen als er op basis van argumenten, redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij de behandeling voortzet.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot Quasir. Het is aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut voordat de klacht gemeld wordt bij Quasir.
 • De therapeut is verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging FAGT (www.fagt.org).
 • Massagetherapie is niet geschikt om reguliere medische diagnoses te stellen of om als enige therapie, ernstige ziektes te behandelen. De therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg ingezet te worden. Daarom wordt aangeraden dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massagetherapie niet weggenomen worden.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Als er reden is voor een suggestie van de therapeut op dit vlak, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en bepaalt of voortzetting van de behandeling wenselijk is.
 • Minderjarigen: voor een medische handeling bij een kind vanaf twaalf jaar is behalve de toestemming van de ouders ook die van het kind zelf vereist. Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelfstandig over hun medische behandeling beslissen zonder toestemming van hun ouders en ondanks hun minderjarigheid. Voor kinderen jonger dan 16, moeten beide ouders dit formulier ondertekenen.
 • Communicatie via e-mail vindt plaats op risico van de cliënt. Sommige maildiensten (bijv. hotmail, gmail) zijn minder betrouwbaar dan anderen. De client bepaalt welk mailadres gebruikt wordt.